Η Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας:

Η Β’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας:

Η Γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας:

Η Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας:

Η Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας:

Η ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας: